HOME > 聯系我們

聯系我們

上海長濑貿易有限公司聯系方式

上海長濑貿易有限公司
SHANGHAI NAGASE TRADING CO., LTD.

  (021)3360-7171  
  (021)3360-7227

上海市南京西路1788號1788國際中心7樓04-06室

各部門聯系方式

半導體

 • 半導體硅材料:

  Mr.饒金一
  jinyi.rao@nagase.cn
  TEL:189-1712-7379

 • 半導體前道工序材料:

  Mr.黃惠
  hui.huang@nagase.cn
  TEL:133-6193-5202

  Mr.饒金一
  jinyi.rao@nagase.cn
  TEL:189-1712-7379

 • 半導體中、後道工序材料:

  Mr.程虻虻
  mengmeng.cheng@nagase.cn
  TEL:189-1712-5613

  Mr.瞿立成
  licheng.qu@nagase.cn
  TEL:189-1712-5531

 • 半導體設備:

  Mr.程虻虻
  mengmeng.cheng@nagase.cn
  TEL:189-1712-5613

  Mr.瞿立成
  licheng.qu@nagase.cn
  TEL:189-1712-5531

顯示材料・車載電子

 • 顯示器前工序材料:

  Mr.黃惠
  hui.huang@nagase.cn
  TEL:133-6193-5202

  Mr.饒金一
  jinyi.rao@nagase.cn
  TEL:189-1712-7379

 • 顯示器/觸摸屏後工序材料:

  Mr.石冰
  bing.shi@nagase.cn
  TEL:189-1712-2320

  Ms.程黎波
  libo.cheng@nagase.cn
  TEL:189-1712-7829

 • 車載電子關聯材料:

  Ms.程黎波
  libo.cheng@nagase.cn
  TEL:189-1712-7829

  Mr.周羽麟
  yulin.zhou@nagase.cn
  TEL:189-1712-6390

環保・基礎設施

 • VOCs處理:

  Mr.施旻煜
  minyu.shi@nagase.cn
  TEL:189-1712-7513

 • 土壤修複:

  Mr.柳一承
  yicheng.liu@nagase.cn
  TEL:133-7002-8086

 • 水處理:

  Mr.柳一承
  yicheng.liu@nagase.cn
  TEL:133-7002-8086

 • 基礎設施建設:

  Mr.柳一承
  yicheng.liu@nagase.cn
  TEL:133-7002-8086

化學品

 • 塗料・油墨原料:

  Mr.劉冠東
  guandong.liu@nagase.cn
  TEL:133-1017-6285

 • PU原料:

  Mr.黃磊
  chris.huang@nagase.cn
  TEL:133-3183-7627

 • 熱敏紙原料:

  Mr.胡峥嵘
  zhengrong.hu@nagase.cn
  TEL:189-1712-5863

 • 薄膜原料:

  Mr.陳勇
  yong.chen@nagase.cn
  TEL:189-1712-1153

 • 樹脂材料:

  Mr.孫波
  bo.sun@nagase.cn
  TEL:133-0180-5135

 • 特殊化學品:

  Mr.王耀
  yao.wang@nagase.cn
  TEL:189-1712-9352

汽車材料

 • Mr.栾葳(Alex)
  wei.luan@nagase.cn
  TEL:189-1712-0629

 • Mr.李京國
  jingguo.li@nagase.cn
  TEL:133-8613-1282

高機能材料

 • Mr.張偉(Eric)
  wei.zhang@nagase.cn
  TEL:177-0216-5916

生活關聯化學

 • Mr.陳晟
  sheng.chen@nagase.cn
  TEL:189-3085-3631

 • Mr.趙侃
  jacky.zhao@nagase.cn
  TEL:133-7023-9017

HOME > 聯系我們

聯系我們

上海長濑貿易有限公司聯系方式

上海長濑貿易有限公司
SHANGHAI NAGASE TRADING CO., LTD.

  (021)3360-7171

  (021)3360-7227

上海市南京西路1788號1788國際中心7樓04-06室

各部門聯系方式

半導體

半導體硅材料:
Mr.饒金一
jinyi.rao@nagase.cn
TEL:189-1712-7379

半導體前道工序材料:
Mr.黃惠
Mail:hui.huang@nagase.cn
TEL:133-6193-5202

Mr.饒金一
jinyi.rao@nagase.cn
TEL:189-1712-7379

半導體中、後道工序材料:
Mr.程虻虻
mengmeng.cheng@nagase.cn
TEL:189-1712-5613

Mr.瞿立成
licheng.qu@nagase.cn
TEL:189-1712-5531

半導體設備:
Mr.程虻虻
mengmeng.cheng@nagase.cn
TEL:189-1712-5613

Mr.瞿立成
licheng.qu@nagase.cn
TEL:189-1712-5531

顯示材料・車載電子

顯示器前工序材料:
Mr.黃惠
Mail:hui.huang@nagase.cn
TEL:133-6193-5202

Mr.饒金一
jinyi.rao@nagase.cn
TEL:189-1712-7379

顯示器/觸摸屏後工序材料:
Mr.石冰
bing.shi@nagase.cn
TEL:189-1712-2320

Ms.程黎波
libo.cheng@nagase.cn
TEL:189-1712-7829

車載電子關聯材料:
Ms.程黎波
libo.cheng@nagase.cn
TEL:189-1712-7829

Mr.周羽麟
yulin.zhou@nagase.cn
TEL:189-1712-6390

環保・基礎設施

VOCs處理:
Mr.施旻煜
minyu.shi@nagase.cn
TEL:189-1712-7513

土壤修複:
Mr.柳一承
yicheng.liu@nagase.cn
TEL:133-7002-8086

水處理:
Mr.柳一承
yicheng.liu@nagase.cn
TEL:133-7002-8086

基礎設施建設:
Mr.柳一承
yicheng.liu@nagase.cn
TEL:133-7002-8086

化學品

塗料・油墨原料:
Mr.劉冠東
guandong.liu@nagase.cn
TEL:133-1017-6285

PU原料:
Mr.黃磊
chris.huang@nagase.cn
TEL:133-3183-7627

熱敏紙原料:
Mr.胡峥嵘
zhengrong.hu@nagase.cn
TEL:189-1712-5863

薄膜原料:
Mr.陳勇
yong.chen@nagase.cn
TEL:189-1712-1153

樹脂材料:
Mr.孫波
bo.sun@nagase.cn
TEL:133-0180-5135

特殊化學品:
Mr.王耀
yao.wang@nagase.cn
TEL:189-1712-9352

汽車材料

Mr.栾葳(Alex)
wei.luan@nagase.cn
TEL:189-1712-0629

Mr.李京國
jingguo.li@nagase.cn
TEL:133-8613-1282

高機能材料

Mr.張偉(Eric)
wei.zhang@nagase.cn
TEL:177-0216-5916

生活關聯化學

Mr.陳晟
sheng.chen@nagase.cn
TEL:189-3085-3631

Mr.趙侃
jacky.zhao@nagase.cn
TEL:133-7023-9017